Scio me nihie scire ~ Socrates

哲五7周年台語漢字生日文│汪業政

13-07-2017

閣來就是哲五不斷咧提醒我,要常常會記得弱勢以及受壓迫的人。佇阮的聚會,時常會有看起來佮我自身無甚交插的主題,總是講著遮的事,濟濟攏是社會中不公義的事,是真正需要逐家共同瞭解、贊聲,甚至是徛出來的事,對遮著通知,阮毋通干焦顧自己, 抑著愛關顧阮身邊當咧受苦痛的人。

【哲五7周年台語漢字生日文│汪業政】

 

 

 

(台語漢字)

對大學一年到今,我加入「哲學星期五」也已經三冬偌欲四冬矣,這時就趁哲五七週年的機會,分享我這幾年來佇哲五的看見以及學習。

 

代先互我大大幫贊的,就是透過哲五,我的眼界被打開,這會當對兩方面來講。第一,就是每一擺的聚會攏有無仝款的主題佮內容,而且來交流的講員,攏是當主題相關的專才,所以佇逐樣的知識上,無論是闊度抑是深度,攏真正打開我的眼界。第二,就是佇每一擺聚會中,來參與的人百百款,佇佮每一個無仝款的人交通的中間,實在通發覺著世間是遮爾多元閣趣味。

 

閣來就是哲五不斷咧提醒我,要常常會記得弱勢以及受壓迫的人。佇阮的聚會,時常會有看起來佮我自身無甚交插的主題,總是講著遮的事,濟濟攏是社會中不公義的事,是真正需要逐家共同瞭解、贊聲,甚至是徛出來的事,對遮著通知,阮毋通干焦顧自己, 抑著愛關顧阮身邊當咧受苦痛的人。這點佮我所信仰的基督教真相像。

 

今年是哲五七週年,佇我所信仰的基督教中,有一種用七年做一個單位來算數日子的傳統,每過了七年就是一個新的開始,所以我也用按呢的方式來祝福哲五,過了一個七年,希望哲五會當進入全新的境界。

 

(翻譯)

從大一到現在,我加入哲五也已經三年多快四年了,這時就趁哲五七週年的機會,分享我這幾年在哲五的的看見及學習。

 

首先給我很大幫助的,就是透過哲五,打開了我的眼界,這可以從兩方面來講。第一,就是每一次的聚會都有不同的主題和內容,並且來交流的講員都是那個主題的相關專家,所以在各樣的知識上,無論廣度或深度,都真的大開我的眼界。第二,就是在每一次的聚會中,有各式各樣的人來參與,在跟每個不同的人交流之中,真的能夠體認世界的多元和有趣。

 

再來就是哲五不斷的提醒我,要常常記得弱勢和受壓迫的人。在我們的聚會,時常會有看起來跟我自身無關的主題,但這些事,很多都是社會中不公義的事,是真正需要大家一起瞭解、聲援,甚至站出來的事,從這些事能夠之知道,我們不能只顧自己,也要關顧我們身邊正在受苦的人。這點與我所信仰的基督教很相似。

 

今年是哲五七週年,在我所信仰的基督教中,有種以七年為一個單位來計算日子的傳統,每過七年就是一個新的開始,所以我夜要這樣祝福哲五,過了一個七年,希望哲五能進入一個新的境界。